راهنمای داوران

انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، داوری باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. راهنمای داوری برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.

توصیه‌هایی قبل از داوری مقاله:
- توجه به منشور و موازین اخلاقی پژوهش.
- بررسی فرآیند پذیرش آثار علمی در انتشارات دانشگاه.
- توجه به نکات ذیل:
1. آثار دریافتی قبلاً توسط کمیته اخلاق و پژوهش دانشگاه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های دانشگاه، باید سریعاً به معاون پژوهشی دانشکده مربوطه اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی محققین و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به مدیر کل نشر و تروجی آثار علمی اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. آثار دریافتی در سامانه‌های مشابهت‌یاب از جمله سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به معاون پژوهشی دانشکده مربوطه  اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 14 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. دوازده روز پس از ارسال اثر، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 6 روز پس از ارسال اثر برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 5 روز از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهند، اثر به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر انتشارات برای محقق ارسال و پس از دریافت پاسخ و مستندات، اثر اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر انتشارات برای محقق ارسال و پس ار دریافت پاسخ و مستندات، اثر اصلاح شده برای معاون پژوهشی دانشکده مربوطه ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 7 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از اثر مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات محققین ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به‌طور اتفاقی محققین اثر را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله و بی‌طرفانه، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به‌طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. اثر جهت بررسی برای حداقل یک داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به محققین اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که داور اثر را قابل پذیرش اعلام نمایند، اثر برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه شورای پژوهشی دانشکده بررسی خواهد شد.
      - در صورتی‌که داور اثر را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، اثر برای تصمیم‌گیری در جلسه شورای پژوهشی دانشکده بررسی خواهد شد.  
16. انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، داوری باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. راهنمای داوری برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.

 

جهت راهنمایی از نحوه عملکرد سامانه نشریه اینجا را کلیک کنید.